Komisní prodej

Všeobecné obchodní podmínky komisního prodeje použitého sportovního vybavení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky komisního prodeje použitého sportovního vybavení se řídí ustanoveními uvedenými v § 2455 a násl. Občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků a upravují podmínky komisního prodeje použitého sportovního vybavení v prodejnách HAPPY SPORT.

Společnost HAPPY SKI SPORT s.r.o. se sídlem Plzeňská 435/338, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 27481310, jakožto provozovatel prodejen HAPPY SPORT, je dále v textu těchto podmínek označována jen jako „obstaratel“ a zákazník, jehož použité vybavení je v prodejnách HAPPY SPORT prodáváno, je označován jen jako „objednatel“. Smluvní vztah o obstarání prodeje věci mezi obstaratelem a objednatelem je dále označován jen jako „komisní prodej“ a použité sportovní vybavení, které je předmětem tohoto komisního prodeje, je dále označováno jen jako „vybavení“.

 1. Obstaratel a objednatel se mohou dohodnout, že obstaratel převezme vybavení objednatele do komisního prodeje a bude toto vybavení nabízet k prodeji v prodejnách HAPPY SPORT.
 2. Obstaratel může do komisního prodeje přijmout zejména tyto druhy vybavení (v dobrém technickém stavu a přiměřeného stáří):
  1. sjezdové lyže
  2. lyžařské sjezdové boty
  3. snowboardy
  4. snowboardové boty
  5. běžky
  6. boty na běžky
  7. brusle na led.
 3. O tom, zda obstaratel vybavení do komisního prodeje přijme, rozhodují pracovníci obstaratele na základě momentálních provozních podmínek obstaratele a podle typu, stáří a technického stavu předmětného vybavení. Obstaratel přitom není povinen vybavení do komisního prodeje přijmout.
 4. Obstaratel přijme vybavení do komisního prodeje na dobu 60 dnů ode dne jeho přijetí (dále jen jako „doba prodeje“), nejdéle však do dne 26.3.2021, kdy obstaratel ukončí veškerý komisní prodej v zimní sezóně 2020/2021. Při převzetí vybavení do komisního prodeje vystaví obstaratel objednateli komisní list.
 5. Cenu, za kterou bude obstaratel vybavení ve svých prodejnách nabízet k prodeji, určují pracovníci obstaratele na základě stáří a technického stavu vybavení a s přihlédnutím k aktuální cenové úrovni srovnatelného zboží obstaratele.
 6. Pokud obstaratel vybavení prodá, má nárok na odměnu za obstarání prodeje ve výši 40% z ceny, za kterou bylo vybavení prodáno, a objednateli vyplatí v hotovosti částku, za kterou bylo vybavení prodáno po srážce odměny. Tuto částku vyplatí obstaratel objednateli oproti předložení komisního listu na prodejně, ve které vybavení do komisního prodeje přijal. Termíny pro vyplacení částky za prodej vybavení jsou:
  1. ode dne, v němž bylo vybavení prodáno, do 26.3.2021
  2. od 1.10.2021 do 31.12.2021,

  vždy v otevírací době příslušné prodejny, uvedené na www.happysport.cz.

 7. Pokud obstaratel vybavení ve sjednané době prodeje dle odst. 4 neprodá, je objednatel povinen ihned po uplynutí této doby prodeje vyzvednout si neprodané vybavení v prodejně obstaratele, a to oproti předložení komisního listu. Za každý den prodlení s vyzvednutím neprodaného vybavení bude obstaratel účtovat objednateli skladné ve výši 10,- Kč.
 8. Pokud je objednatel v prodlení s vyzvednutím neprodaného vybavení, je obstaratel oprávněn po tuto dobu vybavení v prodeji ponechat a v případě potřeby snížit jeho prodejní cenu až na polovinu původní ceny, nebo vybavení z prodeje stáhnout.
 9. Pokud si objednatel neprodané vybavení nevyzvedne nejpozději do dne 26.3.2021, je obstaratel oprávněn takové vybavení ekologicky zlikvidovat.

V Praze dne 1.9.2020

HAPPY SKI SPORT s.r.o.