Úplné všeobecné podmínky půjčoven

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek nájmu sportovního vybavení je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi společností HAPPY SKI SPORT s.r.o. se sídlem Plzeňská 435/338, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 27481310 (dále jen jako „pronajímatel“) a nájemcem, identifikovaným v záhlaví této smlouvy o nájmu sportovního vybavení (dále jen jako „nájemní smlouva“).

 1. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že toto vybavení je způsobilé k obvyklému užívání.
 2. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, ujednanou nájemní smlouvou. Pokud nájemce nevrátí vybavení pronajímateli nejpozději poslední den ujednané doby trvání nájmu, smluvní strany se dohodly, že se v takovém případě doba trvání nájmu mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv nájemní smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Nájemní smlouva skončí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení vybavení pronajímateli. Pokud dojde z uvedeného důvodu ke změně trvání smlouvy na dobu neurčitou, je nájemce povinen platit pronajímateli od prvního dne této změny nájemné ve výši, sjednané pro takový případ nájemní smlouvou. Pokud nájemce vrátí vybavení před skončením sjednané doby trvání nájmu, nebude mu již uhrazené nájemné vráceno. Nájemce je povinen vrátit vybavení v provozovně pronajímatele, uvedené v záhlaví nájemní smlouvy. Pokud pronajímatel zaslal vybavení nájemci prostřednictvím přepravce, je nájemce povinen vrátit vybavení pronajímateli stejným způsobem.
 3. Za nájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Za den, v němž bylo vybavení předáno nájemci, a za den, v němž nájemce vybavení vrátí pronajímateli (pokud tak učiní do 14.00 hod.), se nájemné neúčtuje. Celkové nájemné, uvedené v nájemní smlouvě, uhradí nájemce pronajímateli předem při uzavření nájemní smlouvy. 
 4. Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele vratnou zálohu ve výši dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření této smlouvy. Pronajímatel tuto zálohu nájemci vrátí, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy.
 5. Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno.
 6. Nájemce je oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetími osobami, je však i v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, platných na území, na němž bude vybavení užíváno.
 7. Nájemce je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení užívat nezletilá osoba, pro níž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce, uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.
 8. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém vybavení. Zaplatí-li nájemce pronajímateli příplatek k nájemnému za krytí případných škod na pronajatém vybavení, kterými jsou:
 1. neúmyslné poškození (např. poškrábání skluznice při lyžování na sjezdovce, vytržení hrany, zlomení lyže nebo hůlky);
 2. krádež (zákazník je povinen doložit protokol od policie o tom, že došlo k překonání zámku či jiné překážky);

nebude pronajímatel po nájemci požadovat za tyto škody náhradu. Na škody vzniklé jízdou mimo sjezdovku nebo ztrátou vybavení se však příplatek nevztahuje. Při vyčíslení škody na vybavení se vychází z hodnoty vybavení, uvedené v nájemní smlouvě. Tento příplatek za krytí škod ve výši uvedené v ceníku pronajímatele, platném ke dni uzavření nájemní smlouvy, hradí nájemce pronajímateli spolu s nájemným.

 1. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště či sídla společnosti, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků vyplývajících z nájemní smlouvy.
 2. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.
 3. Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu.
 4. Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.
 5. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:
 1. převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání;
 2. je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce;
 3. je si vědom, že bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu při lyžování, nemůže mu však zcela zabránit;
 4. je si vědom, že pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží podle údajů o výšce, hmotnosti, věku, délce podešve boty a lyžařských schopnostech uživatele lyží, které pronajímateli sdělil nájemce, a že případné sdělení nepravdivých údajů může negativně ovlivnit správné fungování bezpečnostního vázání;
 5. je si vědom, že pokud v době trvání nájemní smlouvy dojde ke změně skutečností, podle nichž pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží (pokud u uživatele lyží dojde ke změně výšky, hmotnosti, věku, délky podešve lyžařské boty, lyžařských schopností), je pro správné fungování bezpečnostního vázání nezbytné jeho nové seřízení podle aktuálních parametrů;
 6. veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé;
 7. převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu sportovního vybavení jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
 1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s nájmem sportovního vybavení jsou uvedené na https://www.happysport.cz/ochrana-osobnich-udaju-pujcovny/.
 2. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou a těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

V Praze dne 1.9.2021                                 

HAPPY SKI SPORT s.r.o.