Ochrana osobních údajů - půjčovny

Níže uvedené informace o ochraně osobních údajů doplňují Všeobecné obchodní podmínky nájmu sportovního vybavení, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o nájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi společností HAPPY SKI SPORT s.r.o. se sídlem Plzeňská 435/338, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 27481310 (dále jen jako „pronajímatel“) a nájemcem, identifikovaným v záhlaví této smlouvy o nájmu sportovního vybavení (dále jen jako „nájemní smlouva“):

 1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), v jehož smyslu zpracovává pronajímatel jakožto správce osobní údaje nájemce.
 2. Správce zpracovává tyto osobní údaje nájemce: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Osobní údaje správce zpracovává pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy, uchování a evidence smluv a pro případné budoucí uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – pro splnění právní povinnosti správce a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – pro účely oprávněných zájmů správce z důvodu přesnější identifikace nájemce. Tyto údaje bude správce uchovávat 10 let od poslední části plnění dle nájemní smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování dokumentace po dobu delší.
 4. Pro účely vedení uživatelského účtu nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů po dobu aktivního užívání uživatelského účtu a dále 3 roky od posledního přihlášení do uživatelského účtu, nejméně však pod dobu 3 let od jeho založení. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.
 5. Na e-mailovou adresu a telefonní číslo mohou být nájemcům zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej nájemce neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem odhlásit (například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení).
 6. Pronajímatel jako správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje nájemců předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje nájemců předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje nájemců předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky. Zpracováním osobních údajů nájemce může pronajímatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje pro pronajímatele zpracovává:
  1. poskytovatel softwaru ActiveCampaign
  2. manGoweb, s.r.o.
  3. ABRA Software a.s.
 7. V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel (čl. 9.6.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává;
  2. vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
  3. požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které je správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy správce;
  4. na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
  5. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@happysport.cz;
  6. obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

 

Potřebujete poradit?

Nyní jsme offline
PO-PÁ 10:00 - 18:00SO 9:00 - 15:00NE ZAVŘENO
774 493 483 dotazy@happysport.cz